Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

ICS

Els temes a tractar eren els següents:

  • Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH): Tots els sindicats amb presència a la Mesa hem donat el vist i plau, i d’acord amb allò que es va decidir per unanimitat a la reunió nostra de Seccions Sindicals ICS. Tal i com ja us vam fer arribar, es van esmenar i/o suprimir tots i cadascun dels punts que vam sol·licitar a les diferents reunions de la comissió de treball. Per part de CCOO avui hem afegit que volem una calendarització dels compromisos que es recullen per ordre de prioritats, fent especial esment als plans d’igualtat. També hem sol.licitat que es puguin desenvolupar tots els punts recollits dins el període de la seva vigència, que és de 4 anys i que no es quedi com un document de “declaració d’intencions”. L’ICS ho ha recollit, i ara el següent pas és el seu trasllat al Consell d’Administració per a la seva aprovació definitiva.
  • Pacte de mobilitat voluntària per a l’àmbit de primària: Per part de CCOO hem insistit en els punts de desacord tractats també en el grup de treball i debatuts amb les seccions sindicals i finalment del document final es canvia: Al seu punt 7 pel que fa a criteris, el pes de la DPO addicional baixa d’un 20% a un 15%. Per tant, el sistema de puntuació que serà el mateix que el barem emprat en el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 tindrà una ponderació del 85%. Es retira la prohibició de trasllat intern en cas d’expedient disciplinari d’algun treballador o treballadora. Al seu punt 9 pel que fa a la renúncia, es clarifica i el treballador que renunciï la penalització del registre serà d’1 any des de la data de la renúncia. També al punt 9 es clarifica l’apartat de condicions de treball del lloc a ocupar (vol dir horari, retribucions…)

Us enviem el Pacte de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l’atenció primària de l’empresa pública ICS, i la seva vigència serà fins el 31 de desembre de 2020. Finalment ha estat signat per tots els sindicats a excepció de catac.

  • Aplicació dels dies addicionals d’assumptes propis en funció dels triennis: El punt ha estat introduït per nosaltres i hem demanat que siguin jornada de treball efectiva i que per tant, a efectes pràctics que restin de la jornada que té cada professional a qui pertoquin, i que la nostra exigència és que sigui amb les hores de jornada que té cada professional. És a dir, no només es donin les 7.5 hores que es donaven anteriorment a la seva supressió. CCOO també hem demanat que es faci una instrucció de tal manera que evitem les diferents interpretacions que es puguin fer als diferents àmbits i territoris. L’ICS diu que ho implanta d’igual forma que es venia gaudint l’any 2007, que serà d’un dia de jornada de treball efectiva. I que serà de 7,5 hores per aquelles jornades superiors a 7 hores. Per part de CCOO manifestem el nostre desacord i farem la comparativa amb la resta de treballadors públics de la Generalitat de Catalunya. I tot i que era el que s’aplicava considerem que la jornada es va augmentar de forma unilateral i que ja és motiu suficient per replantejar-se la nostra petició.
  • Criteri que fa servir l’ICS pel que fa a l’aplicació de la petició de certificats de penals en compliment de la Llei de Protecció al menor: Aquest punt, també ha estat introduït per CCOO donada la disparitat de criteris que s’han vingut fent dels àmbits. Hi ha molts professionals que se’ls ha obligat a signar la declaració jurada quan no serien col.lectius afectats i al revés. A més, tothom que ja ha signat i que per tant habiliten a l’ICS a que demani el certificat de penals, donat que no hi havia entrat en funcionament el registre específic central de delinqüents sexuals, la certificació que s’emetrà serà la de qualsevol delicte i això suposa una intromissió a l’esfera personal del professional. I en base a aquesta argumentació hem demanat que revisin a qui s’ha demanat i que es destrueixin totes les declaracions jurades fins l’entrada en funcionament d’aquest registre específic.
  • Horari lliscant de l’àmbit de primària: Aquest punt també introduït per nosaltres, hem defensat la disparitat de criteris que fa l’ICS de tal manera que ho deixa a la voluntat de les diferents direccions dels centres, i considerem que caldria fer un grup de treball per unificar criteris d’igualtat i estem oberts a treballar aquesta matèria, tot i que considerem que l’horari lliscant hauria de ser un tema voluntari, però aquesta no és la realitat dels centres. L’ICS segueix defensant un horari lliscant a primària perquè considera que és necessari per a la millora de l’assistència de l’usuari ja que pot anar de visita matí o tarda amb els professionals que té assignats, però admet les diferències entre centres i que abans de crear un grup, vol mirar quina és la realitat dels diferents territoris i després ens ho explicarà. D’entrada, només es treballarà internament a nivell de RRHH.
  • Contractacions mensuals: Punt també introduït per CCOO i que l’ICS reconeix que hi està treballant, que han anat disminuint considerablement però que en 2 mesos és difícil d’eradicar-ho. Demanem expressament que prioritzin aquells llocs de treball coberts amb contractes cada mes que serien vacants estructurals. Aquí hem aprofitat per treure la concessió de permisos que fa l’ICS en alguns àmbits de forma restrictiva a les persones contractades amb jornades inferiors a l’ordinària. Ha quedat clar que els permisos han de tenir el mateix tractament per a tots els professionals amb independència de la jornada que realitza.
  • Prescripció infermera: Malgrat no estar a l’ordre del dia, tots els sindicats hem insistit a la necessitat que l’ICS elabori una instrucció clara sobre el que es pot i el que no es pot fer dins del seu àmbit i quina pot ser la responsabilitat. A l’anterior Mesa Sectorial de 4 de febrer va ser un tema àmpliament debatut però a dia d’avui considerem que no s’ha donat la resposta que els professionals d’infermeria necessiten per a la seva pràctica diària i demanem que agilitzin aquest tema.
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , . Comentaris tancats a Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

CCOO refusa la creació de més entitats per gestionar la sanitat a Lleida ja que només serviran per augmentar estructures administratives

logo_ics_sanitat (1)El Govern de la Generalitat ha aprovat un acord que encarrega al Servei Català de la Salut unificar sota la titularitat d’un únic ens jurídic tots els dispositius assistencials públics de la Regió Sanitària de Lleida, amb la finalitat d’evitar duplicitats i avançar cap a una vinculació orgànica més intensa.

A Lleida gairebé tota l’atenció primària la gestiona l’Institut Català de la Salut i els hospitals estan gestionats per l’ICS i per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. És a dir, més del 80% dels serveis estan gestionats per l’ICS.

CCOO estem d’acord a integrar sota un únic ens gestor tots els serveis sanitaris públics de Lleida i evitar situacions absurdes com que una Gerència Territorial de l’ICS hagi de fer acords estratègics amb una altra Gerència Territorial de l’ICS. CCOO creiem que aquest ens gestor que hauria d’unificar tots els serveis sanitaris públics hauria de ser la Gerència Territorial de l’ICS. Per a això, només caldria integrar la resta de serveis sanitaris públics a l’ICS, la qual cosa permetria assolir els objectius que, segons el Govern, té aquesta reforma. L’assumpció per la Gerència Territorial de l’ICS de tota l’atenció sanitària pública combinaria els avantatges de traslladar una gran capacitat de decisió al territori mitjançant una àmplia autonomia de gestió, amb les economies d’escala que s’aconsegueixen pertanyent a una gran empresa pública d’àmbit català. D’aquesta manera a l’agilitat i flexibilitat d’una gestió i capacitat de decisió ubicada al territori s’afegirien els avantatges de formar part d’una gran empresa pública que pot aconseguir, per exemple, una millor posició en la compra de farmàcia, pròtesis, material quirúrgic…

Aquesta proposta ja va ser feta el 2010 per un grup de tècnics dels departaments de Governació i Economia que per encàrrec del Govern van fer un informe per racionalitzar l’estructura del sector públic català.

Si els objectius són els que explica el Govern, no hi ha dubte que integrar a l’ICS tots els serveis sanitaris públics és la solució òptima: l’ens gestor ja existeix, es redueix l’estructura del sector públic, se suprimeixen empreses públiques i està avalada per un informe tècnic.

Lamentablement, creiem que rere les bones intencions s’amaga la intenció del conseller Boi Ruiz d’iniciar el tantes vegades anunciat procés de desballestament de l’ICS, com a pas previ per introduir capital privat i posteriorment privatitzar-lo totalment. Per això, en lloc de fer servir un informe fet per la mateixa Administració sense costos addicionals, se n’aplicarà un altre d’encarregat a una consultora privada, quan Josep Prat era president del Consell d’Administració de l’ICS. Aquest informe explicava quins passos s’havien de seguir per convertir l’ICS en un holding d’empreses en què podria entrar capital privat.

Per aconseguir un sistema sanitari públic, equitatiu i de qualitat que doni resposta a les necessitats de la ciutadania no cal inventar contínuament noves estructures que només serveixen per dificultar el control de la despesa pública. Seria molt més efectiu professionalitzar la gestió dels centres sanitaris i que la selecció dels càrrecs directius es fes en funció de les seves capacitats i no de la seva adscripció política.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO refusa la creació de més entitats per gestionar la sanitat a Lleida ja que només serviran per augmentar estructures administratives