Publicació al DOGC de les bases específiques de les oposicions ICS

ICSAhir 19 de novembre de 2015 es van publicar al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) les bases específiques per categories de les oposicions a places de l’ICS 2015. Per tant, avui s’obre el periode d’inscripció que restarà obert fins al dia 9 de desembre de 2015, per a fer la inscripció telemàtica.

Tots els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial de Sanitat vam demanar de forma conjunta que s’aplacessin fins al 2016 i es poguessin acumular a les de l’any vinent en un escrit en el qual es diu que l’Acord de Govern 114/2015, de 21 de juliol, determina un nombre de places que és totalment insuficient, tenint en compte el nombre de personal interí i eventual que presta serveis a la nostra empresa i el nombre de places amortitzades i/o jubilacions no substituïdes durant els darrers anys, posant en risc la qualitat de la prestació del servei.

Aquesta convocatòria s’està fent amb la total oposició de la representació social present a la Mesa Sectorial i a la Mesa General de la Funció Pública. I s’exigeix, des de la part social, la paralització de la convocatòria fins que es pugui fer un major nombre de places, o bé, que s’ajorni fins el 2016 on no hi haurà l’excusa de la limitació de la taxa de reposició. Altres departaments de la Generalitat com Educació ja ho han fet.

Enllaç a bases DOGC

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a Publicació al DOGC de les bases específiques de les oposicions ICS

CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat

sanitat

El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora les novetats següents en matèria de funció pública.

SISÈ DIA D’ASSUMPTES PROPIS

L’art. 2 apartat Uno del RDL 10/2015 modifica l’EBEP, concretament, pel que respecta als dies d’assumptes propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP tornant a tenir 6 dies l’any per assumptes particulars. Recordem que l’art. 48 de l’EBEP és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa la recuperació d’aquest 6è dia és d’aplicació immediata a la Generalitat. Cal recordar que el Govern va eliminar, mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, tres del 9 dies d’assumptes propis que gaudien a Catalunya deixant tant aquest, com la resta de permisos, en el mínim al que obliga l’EBEP.

DIES ADDICIONALS DE VACANCES I ASSUMPTES PROPIS PER ANTIGUITAT

L’art. 2 apartat Dos del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l’EBEP que estableix fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

L’art. 2 apartat Tres introdueix una disposició addicional 15a que estableix que cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. Aquestes disposicions addicionals no son d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa hem d’exigir, amb la fermesa que calgui, el seu compliment a la Generalitat.

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012

L’art. 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.

Encara que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners furtats el 2012. El “Govern dels Millors” que ens ha fet trampa amb el reintegrament dels 44 dies sembla poc disposat ha arribar a acords, al·legant al mes de juliol, la necessitat de deixar les mans lliures al Govern que surti de les eleccions del dia 27. Mans lliures de trilers que fins ara han servit per destruir milers de llocs de treball, i arrabassar els nostres drets i els nostres salaris. No ho hem de permetre, els hem de parar els peus!

CCOO EXIGEIX al Govern de la Generalitat:

  • El retorn immediat del 26,23% de la paga del 2012, garantint la seva aplicació abans del 31 de desembre d’aquest any.
  • Que el pressupost del 2016 inclogui la previsió pressupostaria per al retorn de la resta de la paga del 2012.
  • La recuperació dels tres dies d’assumptes personals propis de Catalunya.
  • Els dies de vacances per serveis prestats i l’increment dels dies d’assumptes personals a partir del 6è trienni.
  • La negociació d’un calendari per la recuperació de les pagues del 2013 i 2014 i la resta de drets eliminats amb l’excusa de la crisi, a la que ens ha abocat la seva política econòmica.
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , , , , . Comentaris tancats a CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2015 les següents:

1 de gener (Cap d’Any).

6 de gener (Reis).

3 d’abril (Divendres Sant).

6 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d’agost (l’Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

 

Festes locals de Lleida (previsió)

11 de maig Sant Anastasi (dilluns).

29 de setembre Sant Miquel (dimarts).

 

Festes locals de Tremp (previsió)

14 de maig (dijous).

8 de setembre (dimarts).

 

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar l’ORDRE EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , . Comentaris tancats a Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015

El nou director gerent de l’ICS no vol complir la llei

peresoley (1)El nou director gerent de l’Institut Català de la Salut s’ha estrenat demanant al Ministeri de Sanitat que dicti una norma amb rang de llei que serveixi per tapar la il·legalitat que està cometent l’ICS des de l’1 de gener.
En començar 2014 tot el personal de contingent i zona havia d’estar integrat en el sistema de prestació de serveis i retribucions establert a l’Estatut marc, però una resolució de l’anterior director gerent, flagrantment il·legal, ho va impedir. Ara, el nou director gerent demana una llei a mida que permeti que més de 600 metges i practicants continuïn treballant 2,5 hores diàries i legalitzi la il·legalitat en què està incorrent el Govern de la Generalitat que està pagant unes retribucions mitjançant un sistema que està expressament i taxativament derogat pel Reial decret llei 16/2012.
CCOO denunciem que el Govern de la Generalitat ha optat per aplicar polítiques de retallades en la sanitat pública que han empitjorat la qualitat de l’atenció sanitària.
 Aquestes retallades han significat una disminució dràstica del personal assistencial: en serveis on havia quatre infermeres ara es pretén que es doni la mateixa assistència amb dues.
El Govern també ha aplicat amb escreix les mesures que empitjoraven les condicions laborals del personal de l’ICS: increment de jornada, supressió de pagues… L’adopció d’aquestes mesures ha estat una opció política, però hi havia altres possibilitats. Sorprenentment, quan s’aprova una llei, amb un redactat clar que no admet interpretacions, que obliga a integrar 600 professionals que treballen 2,5 hores diàries en el sistema previst en l’Estatut marc (37,5 hores setmanals), el Govern de les retallades decideix incomplir la llei i mantenir el pagament d’unes retribucions que estan expressament suprimides. En aquest cas, aplicar la llei podria tenir, sense cost, un efecte similar a la contractació directa de 300 professionals mèdics o infermers.
Per què el Govern aplica amb delectació retallades a la majoria de treballadors de l’ICS i incompleix de manera flagrant la llei per protegir a altres i mantenir una situació anacrònica? Qui són?

 

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a El nou director gerent de l’ICS no vol complir la llei

Assegurança cobertura Incapacitat Temporal

segurosCom ja sabeu, el RDL 20/2012, de 14 de juliol va suspendre tots els acords i convenis mitjançant els quals es complementen les retribucions dels funcionaris (inclòs el personal laboral de les empreses públiques) en la situació de Incapacitat Temporal, deixant de complementar els salaris que els treballadors estiguin en aquesta situació.

La nostra opinió sobre aquesta mesura ja la coneixeu, no hi estem d’acord.

La Secció sindical de CCOO a l’ICS  ha treballat amb diversos companys del sindicat per tal d’oferir als afili@ts un cobertura d’incapacitat temporal per malaltia i accident no laboral, des del dia 1 al 20 inclòs, que és el que ens afecta per la normativa, per tal que la retribució no es vegi tan afectada per aquesta retallada de drets injusta.

Quadre resum:

Cobertura:  Incapacitat Temporal per malaltia i accident no laboral,  dies de l’1 al 20 inclòs.

Opció

Salari

Indemnització del dia 1 al 3 inclòs

Indemnització del dia 4 al 20 inclòs

Quota anual

1

1.500€

25€

13€

35€

2

2.300€

39€

19€

50€

3

2.500€

42€

21€

56€

4

3.500€

59€

30€

77€

5

4.500€

75€

38€

98€

COBERTURES ADDICIONALS INCLOSES A LA PÒLISSA

Mort per accident

6.000€

Incapacitat permanent segons varem acct

6.000€

Despeses tramitació i sepeli

2.000€

Assistencia sanitaria per accident no laboral

6.000€

CONDICIONS I AVANTATGES DE LA PÒLISSA:

– Els rebuts es giraran individualment a cada assegurat.

– Es cobreix el dia de l’alta.

– Sense períodes de carència, sempre i quan s’arribi a 200 assegurats a 20 de Febrer de 2014. (Cobertura a partir 20/02/2014). Els que entrin després del 20 de Febrer, tindran 15 dies de carència només per malaltia comuna a partir de la data de cobertura.

– S’assumeixen les preexistències.

– Límit de 180 dies de indemnització  en sinistres per afiliat/any, sense límit de  sinistres.

NO prorrateig de rebuts.

– Edat de contractació entre 18 i 65 anys.

-Es pot escollir qualsevol de les 5 opcions, independentment del salari que tingui el treballador.

– Minusvalideses: La indemnització a abonar per als assegurats  amb minusvalideses prèvies a la contractació de la pòlissa, serà la que correspondria a una persona sense aquesta minusvalidesa.

Es fa constar que tenen cobertura exclusivament les malalties comunes i els accidents no laborals, queden, per tant, exclosos de les cobertures de la pòlissa, les malalties professionals i els accidents de treball així com qualsevol contingència coberta al 100% per la Administració. 

Més informació en els següents enllaços: 

Informació i contractació assegurança IT

Per tramitar una baixa has d’accedir a:

Tramitació baixes IT

Si vols rebre informació personalitzada envia un correu a ccooprimarialleida@ccoo.cat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Assegurança cobertura Incapacitat Temporal