Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

ICS

Els temes a tractar eren els següents:

 • Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH): Tots els sindicats amb presència a la Mesa hem donat el vist i plau, i d’acord amb allò que es va decidir per unanimitat a la reunió nostra de Seccions Sindicals ICS. Tal i com ja us vam fer arribar, es van esmenar i/o suprimir tots i cadascun dels punts que vam sol·licitar a les diferents reunions de la comissió de treball. Per part de CCOO avui hem afegit que volem una calendarització dels compromisos que es recullen per ordre de prioritats, fent especial esment als plans d’igualtat. També hem sol.licitat que es puguin desenvolupar tots els punts recollits dins el període de la seva vigència, que és de 4 anys i que no es quedi com un document de “declaració d’intencions”. L’ICS ho ha recollit, i ara el següent pas és el seu trasllat al Consell d’Administració per a la seva aprovació definitiva.
 • Pacte de mobilitat voluntària per a l’àmbit de primària: Per part de CCOO hem insistit en els punts de desacord tractats també en el grup de treball i debatuts amb les seccions sindicals i finalment del document final es canvia: Al seu punt 7 pel que fa a criteris, el pes de la DPO addicional baixa d’un 20% a un 15%. Per tant, el sistema de puntuació que serà el mateix que el barem emprat en el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 tindrà una ponderació del 85%. Es retira la prohibició de trasllat intern en cas d’expedient disciplinari d’algun treballador o treballadora. Al seu punt 9 pel que fa a la renúncia, es clarifica i el treballador que renunciï la penalització del registre serà d’1 any des de la data de la renúncia. També al punt 9 es clarifica l’apartat de condicions de treball del lloc a ocupar (vol dir horari, retribucions…)

Us enviem el Pacte de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l’atenció primària de l’empresa pública ICS, i la seva vigència serà fins el 31 de desembre de 2020. Finalment ha estat signat per tots els sindicats a excepció de catac.

 • Aplicació dels dies addicionals d’assumptes propis en funció dels triennis: El punt ha estat introduït per nosaltres i hem demanat que siguin jornada de treball efectiva i que per tant, a efectes pràctics que restin de la jornada que té cada professional a qui pertoquin, i que la nostra exigència és que sigui amb les hores de jornada que té cada professional. És a dir, no només es donin les 7.5 hores que es donaven anteriorment a la seva supressió. CCOO també hem demanat que es faci una instrucció de tal manera que evitem les diferents interpretacions que es puguin fer als diferents àmbits i territoris. L’ICS diu que ho implanta d’igual forma que es venia gaudint l’any 2007, que serà d’un dia de jornada de treball efectiva. I que serà de 7,5 hores per aquelles jornades superiors a 7 hores. Per part de CCOO manifestem el nostre desacord i farem la comparativa amb la resta de treballadors públics de la Generalitat de Catalunya. I tot i que era el que s’aplicava considerem que la jornada es va augmentar de forma unilateral i que ja és motiu suficient per replantejar-se la nostra petició.
 • Criteri que fa servir l’ICS pel que fa a l’aplicació de la petició de certificats de penals en compliment de la Llei de Protecció al menor: Aquest punt, també ha estat introduït per CCOO donada la disparitat de criteris que s’han vingut fent dels àmbits. Hi ha molts professionals que se’ls ha obligat a signar la declaració jurada quan no serien col.lectius afectats i al revés. A més, tothom que ja ha signat i que per tant habiliten a l’ICS a que demani el certificat de penals, donat que no hi havia entrat en funcionament el registre específic central de delinqüents sexuals, la certificació que s’emetrà serà la de qualsevol delicte i això suposa una intromissió a l’esfera personal del professional. I en base a aquesta argumentació hem demanat que revisin a qui s’ha demanat i que es destrueixin totes les declaracions jurades fins l’entrada en funcionament d’aquest registre específic.
 • Horari lliscant de l’àmbit de primària: Aquest punt també introduït per nosaltres, hem defensat la disparitat de criteris que fa l’ICS de tal manera que ho deixa a la voluntat de les diferents direccions dels centres, i considerem que caldria fer un grup de treball per unificar criteris d’igualtat i estem oberts a treballar aquesta matèria, tot i que considerem que l’horari lliscant hauria de ser un tema voluntari, però aquesta no és la realitat dels centres. L’ICS segueix defensant un horari lliscant a primària perquè considera que és necessari per a la millora de l’assistència de l’usuari ja que pot anar de visita matí o tarda amb els professionals que té assignats, però admet les diferències entre centres i que abans de crear un grup, vol mirar quina és la realitat dels diferents territoris i després ens ho explicarà. D’entrada, només es treballarà internament a nivell de RRHH.
 • Contractacions mensuals: Punt també introduït per CCOO i que l’ICS reconeix que hi està treballant, que han anat disminuint considerablement però que en 2 mesos és difícil d’eradicar-ho. Demanem expressament que prioritzin aquells llocs de treball coberts amb contractes cada mes que serien vacants estructurals. Aquí hem aprofitat per treure la concessió de permisos que fa l’ICS en alguns àmbits de forma restrictiva a les persones contractades amb jornades inferiors a l’ordinària. Ha quedat clar que els permisos han de tenir el mateix tractament per a tots els professionals amb independència de la jornada que realitza.
 • Prescripció infermera: Malgrat no estar a l’ordre del dia, tots els sindicats hem insistit a la necessitat que l’ICS elabori una instrucció clara sobre el que es pot i el que no es pot fer dins del seu àmbit i quina pot ser la responsabilitat. A l’anterior Mesa Sectorial de 4 de febrer va ser un tema àmpliament debatut però a dia d’avui considerem que no s’ha donat la resposta que els professionals d’infermeria necessiten per a la seva pràctica diària i demanem que agilitzin aquest tema.
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , . Comentaris tancats a Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

logo_CCOO_atenció_primaria_lleidaL’ICS ens dona les dades globals dels processos de gestió i serveis i de personal sanitari: places convocades, directes i resultes, participants, persones sense adjudicació, i el percentatge d’adjudicacions segons l’ordre de prioritat sol·licitada.

CCOO manifesta que depenent de l’àmbit s’ha donat més o menys informació, o només dades generals sense concretar el número de comissions de servei, de noves incorporacions i per tant es impossible conèixer quants interins estan afectats. Com a sindicat signant exigim tota la informació necessària per poder fer el seguiment adient en tots els àmbits.

Assignació dels llocs de treball al personal fix

Segons la direcció de la empresa en tots els àmbits s’apliquen els criteris acordats: continuïtat assistencial, localitat de preferència i ordre de puntuació.

CCOO manifesta que el problema més greu és que no s’ofereixen totes les places convocades, les direccions territorials actuen de forma absolutament arbitrària. Com sempre hem denunciat, els acords de la mesa sectorial no es compleixen en els àmbits, a la pràctica es desvirtuen totalmente. Per tant, exigim que la direcció de l’ics garanteixi el compliment estricte i el personal fix pugui optar a totes les places convocades.

Cessament d’interins

L’ICS ens informa dels criteris que s’aplicaran en alguns àmbits a més dels que estableix el document de garanties i compromisos. Primària Barcelona exclou de l’afectació al centre de Casernes i al 50% del CUAP, i el tractament de les places de gestores de casos es diferent segons l’àmbit.

CCOO no entén aquestes exclusions de la afectació, el què està clar és què independentment dels acords establerts, els àmbits han inventat nous criteris segons el seu interès demostrant així que no volen respectar res.

Vam acordar criteris objectius, transparents i públics i el què ens trobem és una aplicació subjectiva, interessada, arbitrària i sobre tot que conculca tant els drets del personal fix com els drets del personal interí.

Davant d’aquesta situació, tots els sindicats signants del Pacte de mobilitat hem exigit una reunió immediata de la Mesa Sectorial i el compliment dels acords.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social

Ha sortit publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos del concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de:

 • Tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. d’identificació TSFA-MV-2014)
 • Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. d’identificació TGFA-MV-2014)
 • Administratiu/iva (núm. d’identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
 • Auxiliar administratiu/iva (núm. d’identificació AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
 • Zelador/a (núm. d’identificació ZELADOR/A-MV-2014)
 • Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. d’identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014)

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des del dia 19 de setembre de 2014 i fins al dia 1 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social

Reunió de la Comissió de seguiment del Concurs de mobilitat

trasllats

Comissió de Seguiment Pacte de mobilitat voluntària
Sessió de 22 de setembre de 2014

Convocatòria DUI

El 29 de setembre es publicarà al DOGC la resolució amb les destinacions per tal que la incorporació es pugui fer el dia 1 d’octubre.
El cessament al centre d’origen s’ha de fer en 3 dies des de la publicació al DOGC de la resolució i la incorporació a la nova destinació en els dos dies següents al cessament. Si es trasllat comporta canvi efectiu de residència (justificat amb l’empadronament), aquest termini s’amplia fins a 15 dies.

Convocatòria de gestió i serveis

Al mes d’octubre es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos i les puntuacions provisionals. La previsió és que la llista definitiva es publiqui al febrer de 2015 i que la incorporació a les noves destinacions es faci al març.

Convocatòria de personal sanitari

La convocatòria es publicarà al DOGC el 3 de novembre, perquè les auxiliars d’infermeria de l’última convocatòria s’hi puguin presentar.
La previsió és que la incorporació a les noves destinacions sigui al maig de 2015.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Reunió de la Comissió de seguiment del Concurs de mobilitat

Mesa Sectorial: Sessió de 24 de juliol de 2014

logo_CCOO_atenció_primaria_lleidaTots els sindicats de la Mesa Sectorial hem manifestat la nostra oposició a la reducció pressupostària que el Govern ha aplicat a l’ICS i a la sanitat pública en general, a la estratègia de desacreditar l’ICS i facilitar els conflictes amb uns interessos clars. La mancança de llits, les llistes d’espera són un greu problema quan al mateix temps es dóna activitat a centres amb ànim de lucre, la línia política es evident: canviar el model actual i fer desaparèixer l’ICS.

Personal de contingent i zona
El RDL 16/2012 estableix la integració d’aquest personal i deroga l’Ordre que regulava el seu sistema retributiu. L’ICS no ha aplicat la normativa, i ara proposa una integració que suposa mantenir les seves condicions laborals. CCOO no entenem perquè a un col•lectiu determinat se li poden deixar d’aplicar les normes mantenint les seves condicions i a la resta del personal de l’ICS se li apliquen sense contemplacions, per això hem reclamat el mateix criteri per a tota la plantilla de l’ICS i exigim la no aplicació de les normes restrictives de drets consolidats (ampliació de jornada, supressió de permisos i llicències i retallament de retribucions), i la recuperació de tot allò que ens han tret.

Vacances en cas de situació d’IT
CCOO hem preguntat a la Direcció de l’ICS, com ja ho vam fer en Mesa General de Funció Pública si el criteri regulat pel personal tècnic i administratiu en el cas de IT o permís maternal i el gaudiment de les vacances era extensiu al personal estatutari. En data 3 de juny, Funció Pública va respondre que aquest criteri era d’aplicació al personal de l’ICS.
La Direcció de l’ICS diu donaran instruccions de forma que els treballadors que no puguin gaudir les vacances per estar en situació d’IT o permís maternal, les gaudeixin a la seva reincorporació en els mateixos termes que per la resta de la Funció Pública.
Jornada i Permisos
CCOO hem sol•licitat la resposta de l’ICS a l’escrit registrat el 3 d’abril, amb el recolzament de més de 5000 signatures dels treballadors/es.

CCOO també hem sol•licitat:
• L’aplicació del permís per CMA tal i com s’estableix en el redactat de Mesa Sectorial, sense les restriccions addicionals que aplica la empresa.
• L’aplicació de l’EBEP respecte el permís per exàmens, (art. 48 de l’EBEP), actualment l’ICS no concedeix el permís en cas que l’examen sigui d’un idioma.
La Direcció de l’ICS diu que, actualment per motius econòmics, no hi ha possibilitats d’aplicació a l’ICS del còmput de la jornada que demanem, ni del tractament dels dies d’assumptes personals, ni l’aplicació de la instrucció que regula les absències per motius de salut.
Sobre el permís per CMA respon que continuarà no autoritzant al personal nocturn perquè la intervenció ha de coincidir amb l’horari del treballador/a i sobre el permís per exàmens d’idiomes es concedirà en el cas de cursar els estudis en Escoles Oficials d’Idiomes i pel temps indispensable. Sembla que només hi ha diners pel que interessa.

Aplicació del document de garanties i compromisos de la Direcció de RRHH en els processos de mobilitat voluntària
CCOO hem reiterat la necessitar d’establir un procediment i criteris objectius de mobilitat dins de la mateixa SAP. El registre de localitat de preferència es un avenç, però si no es marquen uns criteris objectius es desvirtuarà totalment la seva funció i es deixarà la decisió a la arbitrarietat dels àmbits.
Hem demanat analitzar la peculiaritat de primària de Barcelona ciutat (és una sola localitat amb quatre SAP), on el plantejament actual impedeix el moviment dintre de la mateixa SAP.
Demanen que s’apliqui el document i els compromisos que la direcció de l’ICS va assumir sobre el cessament d’interins, per tal d’aclarir si els criteris són per SAP. També demanem que en el cas d’introduir altres criteris es convoqui als sindicats signants per parlar del tema.
La Direcció de l’ICS ha respost que:
Demana temps per donar resposta a la petició d’acordar criteris objectius de mobilitat dins la mateixa SAP i per estudiar com facilitar el moviment dintre de les SAP a Barcelona ciutat.
S’aplicarà el document de garanties i compromisos i el cessament d’interins es farà per SAP. Si s’apliquen altres criteris objectius es convocarà als sindicats signants de l’acord.

Per acabar, varem preguntar a l’Administració per la situació creada a Lleida i Tarragona, que nosaltres ja portem temps denunciant perquè entenem que es una forma de fragmentar l’ICS, ens diuen que no tenen més informació de la que ja disposem i que hem aconseguit per altres vies. També els hi diem que entenem que Girona amb el projecte CIMS porta la mateixa deriva que Lleida i Tarragona. L’Administració ens diu que “no hi ha voluntat que l’ICS desaparegui” però nosaltres ens ratifiquem que el que estem veient és, justament, tot el contrari perquè hi ha molts interessos al darrere per a fer negoci i això requereix de la desaparició de l’ICS tal com el coneixem.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Mesa Sectorial: Sessió de 24 de juliol de 2014