44diesja %281%29-page-001Finalment el Govern Central ha hagut de donar la raó als nostres plantejaments de que el retall de la paga de 2012 , a més de ser injust, no estava ben fet des del punt de vista de la legalitat.
En els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 es destina una partida a compensar als treballadors i treballadores de l’Administració General de l’Estat els 44 dies meritats de la paga de 2012 i que diferents sentencies judicials havien reconegut que no s’ajustaven a llei.
En els mateixos pressupostos s’habilita a la resta d’administracions per fer efectiva la compensació als treballadors i treballadores del seu àmbit .
Com a conseqüència d’aquestes mesures el Govern Central també ha publicat la normativa que permetrà que les persones que en aquest moment no estan en actiu o han canviat delloc de treball puguin fer la reclamació . Evidentment això fa referència al personal del’Administració General de l’Estat o les altres administracions que hagin reconegut aquest dret.
Anteriorment diferents comunitats autònomes ja havien acordat amb els sindicats en el seu àmbit el retorn dels diners corresponents a aquest dies amb l’establiment dels terminis de pagament.
El Govern de la Generalitat hores d’ara segueix sense reconèixer aquests drets als seus treballadors i treballadores i en conseqüència no han inclòs en els Pressupostos de la Generalitat la partida necessària per fer efectius aquests 44. CCOO exigim el Govern de la Generalitat que prengui les mesures pressupostaries necessàries per fer efectius aquests 44 dies a la nomina del mes de gener i que publiqui les instruccions corresponents per que el personal que no està en actiu o que hagi canviat el seu lloc de treball respecte a 2012.
El Govern de la Generalitat que s’ha convertit en el “ campió de les retallades “ de les condicions laborals als seus treballadors i treballadores no pot cometre una nova injustícia amb nosaltres i aprofundir la nostra discriminació respecte els treballadors i treballadores de la resta d’administracions públiques de Catalunya i la resta de l’Estat.
Finalment volem senyalar que els 44 meritats ens han estat reconeguts com un dret col·lectiu , al que tenim dret tots els treballadors i treballadores, i per tant no te cap sentit fernoves reclamacions individuals.

Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

El Govern ni sap, ni contesta

A petició dels sindicats que estan a la Mesa general de la Funció Pública, i després d’ignorar dues peticions de reunió anteriors, el dia 30 de maig es va reunir la Mesa.

L’ordre del dia era el següent:

 • Aprovació del protocol sobre assetjament sexual.
 • Retribucions.
 • Evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre els serveis públics.

Sobre el protocol d’assetjament sexual CCOO va fer aportacions per millorar el text en el sentit de donar les màximes garanties a les persones implicades. Es va reconeixer la millora del  text respecte de l’anterior i es va aprovar per intentar ficar-ho en marxa el més aviat possible.

Respecte a les retribucions es demana:

 • Pagament generalitzat i automàtic de la part meritada de la paga de 2012.
 • Establiment d’un període de negociació per la recuperació de la resta de la paga de 2012 i de la de 2013.
 • Adopció de les mesures necessàries per abonar les pagues de 2014, independentment de que es cobri o no un impost concret que depèn d’un acord amb el govern de l’Estat.

L’Administració manifesta que només vol parlar de 2014 i vincula el pagament a la validació de l’impost sobre dipòsits bancaris i als recursos que generi. Tema del què, com sempre, afirmen desconèixer quina és la situació actual. Ens diuen que és el conseller Mas-Colell qui coneix la situació actual i ens adverteixen que l’ingrés al tresor de la Generalitat de les possibles compensacions d’aquest impost, en cap cas garantirien el cobrament de la paga.

CCOO denúncia la política de retallades del Govern, i la negativa a qualsevol tipus de negociació, especialment sagnant en moments en el que la major part de les administracions catalanes i de la resta de l’Estat, troben vies de compensació als treballadors públics. La denúncia de l’escàs finançament, no justifica ni una política tributària que colpeja als més dèbils, ni una política de despesa de transvasament del capital públic als interessos privats.

Per últim en el tema de plantilles es demana:

 • Informació sobre l’evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre el funcionament dels serveis públics.
 • Que es restitueixi la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Cobrir les substitucions i vacants en els diferents serveis i no precaritzar, encara més, les condicions dels treballadors i treballadores amb contractes temporals.
 • Frenar els processos d’externalització i privatització que destrueixen ocupació pública.

L’Administració diu que les dades estan a les seves webs i que no hi ha acomiadaments massius.

CCOO manifesta que a l’anterior Mesa General, el Govern és comprometia al manteniment de les plantilles. La realitat que demostren les seves dades és que s’han destruït més de mil llocs de treball en aquests mesos, que som l’única administració de l’Estat en la que el personal interí continua amb una reducció del 15% del salari i que si els serveis no perden més qualitat és per l’esforç dels treballadors i les treballadores que els presten.

CCOO manifesta el seu posicionament i les seves demandes:

 • El Govern de la Generalitat té com a objectiu la privatització dels serveis públics de Catalunya.
 • La reducció de salaris i condicions de treball dels empleats empleades públics encaixa en aquest objectiu. Es tracta de fer atractius alguns serveis públics per als inversors privats a base de precaritzar les condicions de treball.
 • Pagament de la part meritada de 2012, com ja s’ha acordat en altres comunitats.
 • Pagament de les pagues de 2014, sense condicionar-les ni en concepte ni en quantitat a l’impost de dipòsits bancaris.
 • Establir un període de negociació per la recuperació de les pagues de 2013 i la resta de 2012.
 • Recuperació de les condicions de treball arrabassades per diferents modificacions legals. La Generalitat ha de negociar mesures pròpies i no limitar-se, com ara, a transcriure les que fa el govern de l’Estat.
 • Equiparació del personal estatutari a la resta de personal de la Generalitat.
 • Restabliment de la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Manteniment de les plantilles i reposició de les vacants.
 • Pla d’actuació per restablir la plena qualitat dels serveis públics.
 • Frenar qualsevol procés d’externalització o privatització de serveis públics com pot ser la sanitat (volen començar per Lleida), els parcs de carreteres, etc.

En el torn obert de paraules, CCOO ha plantejat si la recuperació de les vacances no gaudides, per baixa de malaltia, recollides recentment a la modificació del decret de jornada i horaris, afecten exclusivament al personal d’administració i tècnic. L’Administració ha respost que, d’acord amb la jurisprudència dels tribunals, aquesta interpretació és d’afectació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

Assegurança cobertura Incapacitat Temporal

segurosCom ja sabeu, el RDL 20/2012, de 14 de juliol va suspendre tots els acords i convenis mitjançant els quals es complementen les retribucions dels funcionaris (inclòs el personal laboral de les empreses públiques) en la situació de Incapacitat Temporal, deixant de complementar els salaris que els treballadors estiguin en aquesta situació.

La nostra opinió sobre aquesta mesura ja la coneixeu, no hi estem d’acord.

La Secció sindical de CCOO a l’ICS  ha treballat amb diversos companys del sindicat per tal d’oferir als afili@ts un cobertura d’incapacitat temporal per malaltia i accident no laboral, des del dia 1 al 20 inclòs, que és el que ens afecta per la normativa, per tal que la retribució no es vegi tan afectada per aquesta retallada de drets injusta.

Quadre resum:

Cobertura:  Incapacitat Temporal per malaltia i accident no laboral,  dies de l’1 al 20 inclòs.

Opció

Salari

Indemnització del dia 1 al 3 inclòs

Indemnització del dia 4 al 20 inclòs

Quota anual

1

1.500€

25€

13€

35€

2

2.300€

39€

19€

50€

3

2.500€

42€

21€

56€

4

3.500€

59€

30€

77€

5

4.500€

75€

38€

98€

COBERTURES ADDICIONALS INCLOSES A LA PÒLISSA

Mort per accident

6.000€

Incapacitat permanent segons varem acct

6.000€

Despeses tramitació i sepeli

2.000€

Assistencia sanitaria per accident no laboral

6.000€

CONDICIONS I AVANTATGES DE LA PÒLISSA:

– Els rebuts es giraran individualment a cada assegurat.

– Es cobreix el dia de l’alta.

– Sense períodes de carència, sempre i quan s’arribi a 200 assegurats a 20 de Febrer de 2014. (Cobertura a partir 20/02/2014). Els que entrin després del 20 de Febrer, tindran 15 dies de carència només per malaltia comuna a partir de la data de cobertura.

– S’assumeixen les preexistències.

– Límit de 180 dies de indemnització  en sinistres per afiliat/any, sense límit de  sinistres.

NO prorrateig de rebuts.

– Edat de contractació entre 18 i 65 anys.

-Es pot escollir qualsevol de les 5 opcions, independentment del salari que tingui el treballador.

– Minusvalideses: La indemnització a abonar per als assegurats  amb minusvalideses prèvies a la contractació de la pòlissa, serà la que correspondria a una persona sense aquesta minusvalidesa.

Es fa constar que tenen cobertura exclusivament les malalties comunes i els accidents no laborals, queden, per tant, exclosos de les cobertures de la pòlissa, les malalties professionals i els accidents de treball així com qualsevol contingència coberta al 100% per la Administració. 

Més informació en els següents enllaços: 

Informació i contractació assegurança IT

Per tramitar una baixa has d’accedir a:

Tramitació baixes IT

Si vols rebre informació personalitzada envia un correu a ccooprimarialleida@ccoo.cat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Assegurança cobertura Incapacitat Temporal

Els representants de CCOO al Consell d’Administració de l’ICS exigeixen el compliment de la llei

Si no es rectifica a temps, l’Institut Català de la Salut pagarà nòmines aplicant un sistema retributiu que ha estat expressament derogat

En la reunió d’ahir del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), els representants de CCOO van demanar que el Consell d’Administració exigeixi al director gerent que anul·li la seva resolució que incompleix el mandat legal d’integrar, amb efectes d’1 de gener de 2014, el personal de contingent i zona de l’ICS en el règim retributiu i de prestació de serveis previst en l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Aquesta resolució tenia el vistiplau del conseller de Salut, Boi Ruiz, qui mesos abans va manifestar el seu desacord amb la norma que ara incompleixen.

El Consell d’Administració s’ha negat a entrar en el fons de l’assumpte i a votar la proposta realitzada, fent d’aquesta manera deixadesa de les funcions que té encomanades i permetent que l’ICS incorri en una greu il·legalitat i mantingui un sistema retributiu que ha estat expressament derogat.

El personal de contingent i zona són metges i infermeres que tenen una jornada de 2,5 hores diàries, que compatibilitzen amb la prestació de serveis en altres centres del sistema sanitari públic o en centres privats. Aquestes places estaven declarades a extingir des de fa molts anys i finalment el Reial decret llei 16/2012 va suprimir aquesta modalitat de prestació de serveis des del 31 de desembre de 2013. La resolució del director gerent de l’ICS prorroga de manera indefinida aquest sistema de prestació de serveis.

CCOO denunciem el diferent tracte que dóna el Govern als treballadors i treballadores de l’ICS. A uns, entre els quals hi ha la gran majoria de metges i infermeres, els aplica diligentment les normes que empitjoren les seves condicions laborals i retributives. A altres, que ja gaudeixen d’una situació privilegiada, els mantenen la seves condicions encara que per fer-ho hagin de vulnerar de manera flagrant la legislació vigent. Ja va succeir amb l’increment de jornada: el Govern per aplicar la jornada de 37,5 hores setmanals va augmentar la jornada de tot el personal de l’ICS, inclosos metges i infermeres, excepte la dels que només treballen 2,5 hores diàries.

Una vegada més queda demostrat el tarannà antisocial d’aquest Govern que al mateix temps que retalla els pressupostos sanitaris any rere any, és capaç d’incomplir la llei per mantenir un sistema de prestació de serveis obsolet, anacrònic i discriminatori, mentre la resta de metges i infermeres cada dia han de suportar més pressió assistencial veient com es retallen les seves condicions laborals.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 10 de gener de 2014

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Els representants de CCOO al Consell d’Administració de l’ICS exigeixen el compliment de la llei

Reunió a vicepresidència. El govern segueix enrocat a les seves posicions.

enrocEls sindicats de la Mesa de la Funció Pública ens hem reunit amb la vicepresidenta i el conseller d’Economia del Govern de la Generalitat, per tractar temes retributius i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Hem presentat les propostes que segueixen:

– Pagament de la part meritada de la paga de 2012.

– Pagament de les retribucions integres de 2014.

– Restitució de la jornada i el salari del personal interí.

– Manteniment de les plantilles.

– Millora de les condicions de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

El Govern diu que no pot comprometre cap decisió en aquesta reunió i que tampoc pot oferir cap concreció de les seves negociacions amb el Govern de l’Estat sobre l’impost sobre dipòsits bancaris. Per la nostra part hem reiterat que creiem que el Govern te prou mecanismes d’actuació pressupostaria, al marge d’aquest com:

– L’impost de successions.

– Renegociació del deute amb empreses concessionàries.

– Renegociació del preu dels lloguers.

La suma de tot això supera amb escreix el que representen les demandes de les organitzacions sindicals. Des de CCOO reiterem que el Govern de la Generalitat ha d’optar entre acontentar les grans fortunes de Catalunya o atendre les demandes dels treballadors i treballadores dels serveis públics a la sanitat, l’educació o l’atenció a les persones, els quals continuem desenvolupant les seves funcions amb dedicació i qualitat, malgrat les contínues retallades que hem patit. Les parts hem coincidit en la necessitat de seguir mantenint converses i negociacions per intentar arribar a acords sobre els temes plantejats.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Reunió a vicepresidència. El govern segueix enrocat a les seves posicions.