Resum Mesa Sectorial de Sanitat 2 d’octubre

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

La Mesa Sectorial tenia un únic punt de l’ordre del dia que és: afectació a la jornada anual del personal estatutari del 6è dia d’assumptes personals (article 48 k de l’EBEP), modificat pel RD-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

Sobre aquest punt, l’ICS ens presenta una proposta d’Instrucció on diu que en base allò publicat pel BOE la jornada anual efectiva de treball de l’ICS passarà a ser:

1643 hores dia
1473 hores nit

CCOO ens hem oposat rotundament al càlcul que l’ICS fa de la jornada, ja que si bé és cert que a 11 de setembre es publica al BOE la modificació de l’EBEP pel que fa al 6è dia d’assumptes personals, també a data 18 de setembre es publica un altre BOE que regula la jornada anual del personal al servei de les Administracions Públiques (Resolució de 16 de setembre de 2015, d ela Secretaria de l’Estat d’Adm.Públiques, per la que es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics). I és en aquesta Resolució on diu expressament que la jornada és de 37½ hores setmanals, en còmput anual equivalen a 1642 hores.

Per tant, CCOO considerem que la Instrucció de l’ICS NO es pot aprovar ja que parteix d’una premissa falsa, i és que la jornada era de 1664, quan tenim una nova regulació al respecte i és de 1642. A partir d’aquí s’han de restar els permisos per assumptes propis o qualsevol altre tipus de permís.

I en torn obert de paraules CCOO hem demanat:

  • el retorn de la paga anunciat pel Govern Central, i dels dies addicionals per antiguitat, vacances…
  • properes reunions del PORH (Pla d’Ordenació de RRHH)
  • properes reunions per acabar l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’ICS.
  • El trasllat de les oposicions a Gener 2016 per tal de poder convocar totes les places vacants i no les 340. I quina previsió tenen per a la promoció interna.
  • Que s’iniciï les reunions del Grup de Treball de Mobilitat Voluntària.

L’ICS ens respon: properament i en breu rebrem convocatòria de totes aquestes reunions. Pel que fa a la promoció interna, la idea seria fer-les un cop finalitzat el torn lliure (seria una convocatòria exclusivament per aquesta via). I pel que fa a la paga i als dies addicionals hem d’esperar a la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública.

EN RESUM :

CARTELL jornada ics 2015-page-001

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum Mesa Sectorial de Sanitat 2 d’octubre

CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat

sanitat

El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora les novetats següents en matèria de funció pública.

SISÈ DIA D’ASSUMPTES PROPIS

L’art. 2 apartat Uno del RDL 10/2015 modifica l’EBEP, concretament, pel que respecta als dies d’assumptes propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP tornant a tenir 6 dies l’any per assumptes particulars. Recordem que l’art. 48 de l’EBEP és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa la recuperació d’aquest 6è dia és d’aplicació immediata a la Generalitat. Cal recordar que el Govern va eliminar, mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, tres del 9 dies d’assumptes propis que gaudien a Catalunya deixant tant aquest, com la resta de permisos, en el mínim al que obliga l’EBEP.

DIES ADDICIONALS DE VACANCES I ASSUMPTES PROPIS PER ANTIGUITAT

L’art. 2 apartat Dos del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l’EBEP que estableix fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

L’art. 2 apartat Tres introdueix una disposició addicional 15a que estableix que cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. Aquestes disposicions addicionals no son d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa hem d’exigir, amb la fermesa que calgui, el seu compliment a la Generalitat.

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012

L’art. 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.

Encara que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners furtats el 2012. El “Govern dels Millors” que ens ha fet trampa amb el reintegrament dels 44 dies sembla poc disposat ha arribar a acords, al·legant al mes de juliol, la necessitat de deixar les mans lliures al Govern que surti de les eleccions del dia 27. Mans lliures de trilers que fins ara han servit per destruir milers de llocs de treball, i arrabassar els nostres drets i els nostres salaris. No ho hem de permetre, els hem de parar els peus!

CCOO EXIGEIX al Govern de la Generalitat:

  • El retorn immediat del 26,23% de la paga del 2012, garantint la seva aplicació abans del 31 de desembre d’aquest any.
  • Que el pressupost del 2016 inclogui la previsió pressupostaria per al retorn de la resta de la paga del 2012.
  • La recuperació dels tres dies d’assumptes personals propis de Catalunya.
  • Els dies de vacances per serveis prestats i l’increment dels dies d’assumptes personals a partir del 6è trienni.
  • La negociació d’un calendari per la recuperació de les pagues del 2013 i 2014 i la resta de drets eliminats amb l’excusa de la crisi, a la que ens ha abocat la seva política econòmica.
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , , , , . Comentaris tancats a CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

S’ha constituït la composició de la nova Mesa Sectorial de Sanitat després de les eleccions del 25/03/2015. Els membres són els següents:
o 4 per a CCOO
o 4 per a UGT
o 3 per a MC
o 2 per a IAC
o 2 per a SATSE

Pressupost de l’ICS any 2015: es veu incrementat un 3,9% respecte el 2014. I concretament pel que fa al Capítol I del personal, representa un increment d’uns 19 milions d’euros (dels quals, 17 milions aniran destinats a pagar un increment de 753 professionals en plantilla equivalent (276 provenen de les institucions penitenciàries.

Estat de l’aplantillament (amb contractes d’interinitat) que s’han realitzat aquest primer semestre de 2015, es tracta d’un totalitat de 1947 professionals, i es preveu uns 550 més per al segon semestre de 2015.

Sobre la repercussió laboral del personal que ha finalitzat contracte com a conseqüència dels concursos de mobilitat voluntària, a 31 de maig, el percentatge de professionals que segueixen treballant a l’ICS és del 82,10% de mitjana. Faran nou tall al setembre de 2015.

Es crearà un grup de treball amb 2 membres de cada sindicat amb presència a la Mesa Sectorial per tal d’establir criteris de mobilitat dins la mateixa SAP i entre SAP’S. Considerem i valorem aquesta iniciativa com a positiva ja que dins d’una mateixa SAP, s’establiran criteris clars i objectius per tal de fer mobilitat entre els centres.

Carrera professional: sobre els professionals interins que al desembre de 2014 per primera vegada van sol·licitar accés a la carrera professional, a dia d’avui ens informen que previsiblement compleixen amb el requisit uns 682 professionals (passar 5 anys sense la possibilitat de presentar-se a un concursoposició. Però encara s’ha d’acabar de valorar, i ens passaran llistats. En principi descarten la possibilitat que la gent presenti demandes, i previsiblement ho pagaran.

Oferta pública d’ocupació: es tractarà a la propera Mesa General que tindrà lloc el 17/07/2015. Tots els sindicats rebutgem el número que va explicar l’ICS i que segons la Llei de pressupostos haurien de ser unes 475. Les considerem insuficients i manifestem el nostre desacord.

Permisos: S’aconsegueix que l’ICS equipari el permís d’hospitalització domiciliària al permís d’hospitalització en centre hospitalari. També s’equipara quan el familiar del professional pernocta a un servei d’urgències sense la necessitat que quedi ingressat per a l’obtenció del permís.

UGAP: Sobre les Unitats de Gestió Assistencials com a proposta de nou model organitzatiu a l’Atenció Primària, hem manifestat el nostre desacord amb la implantació, així com també la petició de paralització del procés. Tota la part social estem en desacord que no s’ha seguit un procediment d’avaluació d’allà on es va instaurar com a prova pilot (va ser a la Metropolitana Nord, i la valoració que en fan els professionals és dolenta). L’ICS diu que tot i que inicialmente tenien previst implantar-ho a 30 ambulatoris, la previsió és que ho facin a 5 ( 4 a la Metropolitana Sud i 1 a Girona).

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

Reunió de Mesa sectorial 13 d’octubre de 2014

Afectació a la jornada anual  del 5é dia d’assumptes personals

CCOO hem reiterat el nostre desacord amb la jornada anual que va imposar l’ICS de forma unilateral, per tant no cal que demani ara un acord per complir amb la llei que li obliga a donar un dia més per assumptes particulars. Entenem que ha d’aplicar la normativa i això redueix jornada. També manifestem el nostre desacord amb els criteris de l’empresa per calcular la reducció.

Tots el sindicats manifesten el seu desacord, per tant el director gerent de l’ICS farà una nova instrucció que, en aplicació del 5è dia d’assumptes particulars, establirà una jornada anual de 1.650 hores per als torns de dia i de 1.480 per als torns de nit.

5é dia d’assumptes particulars de 2014

L’ICS planteja com a termini per gaudir d’aquest dia el 31 de gener de 2015.

CCOO manifesta que quan es va modificar l’EBEP per primer cop, es va acordar que aquests dies es gaudirien del 31 de gener a l’1 de febrer, per tant creiem que s’hauria d’ampliar el termini i donar més flexibilitat ja que el canvi a cinc dies ha estat al mes de setembre .

La Direcció de l’ICS respon que analitzarà el tema amb els diferents àmbits i ens donarà resposta.

Personal de contingent i zona

Com que encara no tenen l’informe de la Comissió de retribucions, l’ICS manifesta que no poden tractar el tema en aquesta Mesa i que  ens tornaran a convocar.

Permís per hospitalització

Tots el sindicats manifestem que el criteri d’aplicació d’aquest permís és molt restrictiu i cal adaptar-lo a la situació actual, tant pel que fa a la hospitalització domiciliària com en els casos en que els pacients estan al servei d’urgències esperant llit.

Manifestem el nostre desacord amb la interpretació de l’ICS sobre la finalització del permís en el moment de l’alta hospitalària quan deuria ser el de l’alta mèdica. L’ICS respon que ho estudiaran i es compromet a  donar una resposta.

Consorci sanitari de Lleida   

CCOO diu que va votar en contra en el Consell d’Administració per moltes raons: no hi ha memòria econòmica, els estatuts preveuen entrada de capital i empreses privades, no queda clar quina serà la situació del personal, no hi ha informe jurídic, no entenem com un ens gestor es transforma en proveïdor, ni tampoc l’objectiu de la Universitat en aquest consorci, i reiterem que això només és una estratègia per fragmentar l’ICS i fer-lo desaparèixer, en la línia d’anar cap a la privatització i el desmantellament del sistema sanitari públic.

Tots els sindicats manifestem la nostra preocupació pel futur del personal i demanem a l’empresa explicacions sobre el tema.

L’ICS respon que el personal fix i interí actual s’integrarà mantenint les condicions com a personal estatutari, que la intenció no és amortitzar els llocs de treball del personal interí, però que podria oferir a aquest personal la possibilitat de canviar la seva vinculació a laboral indefinit.

Torn obert

CCOO no entén que l’empresa no hagi tractat en aquesta reunió de la Mesa Sectorial un tema tan important com és la integració del personal sanitari dels serveis penitenciaris que des del dia 1 d’octubre ja formen part de la plantilla de l’ICS

També manifestem que les afirmacions del Conseller de què al mes de març ja es treballava sobre els protocols del virus ebola no són certes, perquè CCOO al mes d’agost va detectar  que els professionals no tenien ni la informació ni la formació necessària, per això varem adreçar la reclamació corresponent a la Direcció de l’ICS exigint el compliment de la normativa, considerant que calia revisar i completar els protocols, també varem demanar la convocatòria de la Comissió Paritària de Riscos Laborals, i va ser en aquell moment quan la empresa va començar a revisar el protocol.

CCOO demana que l’ICS doni tota la formació i la informació necessària però que ha de ser pel conjunt del personal i que es revisin tots els equips de protecció individuals de forma que siguin els adequats.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a Reunió de Mesa sectorial 13 d’octubre de 2014

Mesa Sectorial 24 gener: Jornada 2014 i Permisos

relojicsLa Direcció de l’ICS ha proposat que en aplicació del 4t dia d’assumptes particulars es redueixi la jornada anual en 7 hores per als torns de dia i en 10 per als torn de nit; les jornades quedarien fixades en 1.657 hores i 1.490 hores, respectivament.

En relació als permisos, la Direcció de l’ICS ha proposat: 

1- En el cas del permís per cura de fill menor amb càncer o altra malaltia greu, considerar com a ingrés hospitalari de llarga durada la continuació del tractament o cura del menor posterior a l’alta hospitalària.

2- Un dia de permís per CMA d’un familiar de primer grau de consanguinitat o cònjuge o parella de fet.

3- Permís per al personal estatutari en cas de proves diagnòstiques que requereixin sedació.

CCOO hem reiterat el nostre desacord amb la jornada anual que va imposar l’ICS; hem dit que com que l’ICS va imposar la jornada unilateralment no cal que demani ara un acord per complir amb la llei que li obliga a donar un dia més per assumptes particulars. També hem exigit que compensi tot el personal pel 4t dia de lliurança de 2013 que encara que no s’ha gaudit. 

CCOO hem demanat que s’apliqui al personal de l’ICS la Instrucció 2/2013 de Funció Pública sobre absències per motius de salut, que evitaria els descomptes en nòmina de les absències justificades per motius de salut de fins a 3 dies amb un màxim de 4 dies l’any. CCOO considerem absolutament discriminatori que la Generalitat reiteradament exclogui el personal de l’ICS de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

La Direcció de l’ICS ha respost que només estava en disposició de donar els permisos que havia ofert. Sí donarà el 4t dia d’assumptes particulars que es podrà gaudir fins al 30 d’abril de 2014. En relació al 4t dia d’assumptes particulars de 2014 i anys successius, la Direcció de l’ICS ha proposat que el gaudiment d’aquest dia es faci entre l’1 i el 31 de gener de l’any posterior.

CCOO hem manifestat el nostre acord que el personal de l’ICS pugui gaudir dels 3 permisos proposats en el benentès que els considerem totalment insuficients i discriminatoris, per la qual cosa continuarem reivindicant l’aplicació al personal de l’ICS de la resta de mesures de conciliació de què gaudeixin tots els funcionaris de la Generalitat.

 

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Mesa Sectorial 24 gener: Jornada 2014 i Permisos